Strona Główna BIP Strona Główna
- Skargi i wnioski
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jarosławiu przyjmuje skargi i wnioski:

  •     osobiście w siedzibie WKU w Jarosławiu w każdy poniedziałek od godz. 14.00 – 16.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 261-165-222;
  •     za pośrednictwem ePUAP;
  •     faksem – nr 261-165-207;
  •     drogą pocztową na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu, 37-500 Jarosław, ul. Głęboka 4.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  •     Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn zm.) - Dział VIII;
  •     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: wkujaroslaw(at)ron.mil.pl Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

Szczegółowych informacji udziela referent prawno - administracyjny tel. 261 165 215


DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. 2002 Nr 5 poz 46)