Strona Główna BIP Strona Główna
- Zasady udostępniania
 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie BIP jest udostępniana na wniosek zainteresowanego złożony:

  •     ustnie, osobiście w siedzibie WKU w Jarosławiu lub telefonicznie;
  •     pisemnie (pobierz wzór wniosku), osobiście w siedzibie WKU w Jarosławiu lub drogą pocztową ;
  •     za pośrednictwem platformy ePUAP;

Terminy

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Opłaty

WKU w Jarosławiu nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.