Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja 2017/ 2018
 

Nabór na studia stacjonarne w 2017/ 2018 r.

Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości mogą rozpocząć naukę na jednej z następujących uczelni wojskowych:

Kandydaci ubiegający się o kształcenie w uczelni wojskowej na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich mogą złożyć wniosek do rektora - komendanta uczelni wojskowej w terminie do 31 marca 2018 r.

Kandydaci do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na szkolenie na I stopień podoficerski na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej termin składania wniosków do 15 listopada 2017 r. Termin szkolenia 2018 r.

Decyzja Nr 167/ MON z dania 13 października 2017 r. w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • życiorys,
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 DECYZJA Nr 156/MON w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. (kliknij)