Strona Główna BIP Strona Główna
Rekrutacja 2017
 

Nabór na studia stacjonarne w 2017 r.

Absolwenci szkół średnich posiadający świadectwo dojrzałości mogą rozpocząć naukę na jednej z następujących uczelni wojskowych:

Kandydaci ubiegający się o kształcenie w uczelni wojskowej na studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich mogą złożyć wniosek do rektora - komendanta uczelni wojskowej w terminie do 31 marca 2017 r.

Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

  • świadectwo dojrzałości,
  • życiorys,
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 DECYZJA Nr 277/MON w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r. (kliknij)