Strona Główna BIP Strona Główna
REZERWA
 

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
 Odbywanie ćwiczeń wojskowych polega na szkoleniu teoretycznym i praktycznym.

Ćwiczenia mogą być odbywane jako:

1.jednodniowe;
2.krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do trzydziestu dni;
3.długotrwałe – trwające nieprzerwanie do dziewięćdziesięciu dni;
4.rotacyjne – trwające łącznie do trzydziestu dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

1.żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
2.żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia,
jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
3.osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych,
 jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.


Na ćwiczenia wojskowe i do okresowej służby wojskowej nie powołuje się żołnierzy rezerwy, którzy:

1.prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego
  i samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania;
2.zostali wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
3.zostali przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub odbyli tę służbę.

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

1.odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
2.mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego,
 a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
3.mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przy-działu kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
4.na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.
Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego,
 mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy
w wyniku ochotniczego zgłoszenia się, także do odbywania ćwiczeń w składzie jednostki wojskowej poza granicami państwa.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

1.dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową – dwunastu miesięcy;
2.dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej – piętnastu miesięcy;
3.dla podoficerów – osiemnastu miesięcy;
4.dla oficerów – dwudziestu jeden miesięcy.
Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać łącznie dziewięćdziesięciu dni w ciągu roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. (Dz. U. Nr 145, poz. 974) do odbycia ćwiczeń wojskowych powołuje się żołnierzy rezerwy w trybie:

•natychmiastowego stawiennictwa,
•ochotniczym,
•zwykłym;
osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:

•ochotniczym,
•zwykłym.
Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy
 nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonej w tej karcie. Terminu tego nie stosuje sie jeżeli
powołania następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa, osoba powołana nie stawiła sie na skutecznie doręczone wezwanie w celu powołania
na ćwiczenia oraz gdy powołanie następuje w trybie ochotniczym.

Żołnierze rezerwy przez cały okres pozostawania w rezerwie mogą odbyć do 15 ćwiczeń wojskowych rotacyjnych o łącznym czasie ich trwania do 450 dni.

 

 

 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

USTAWY
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101.)
• Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 22 poz.120)
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 161 poz.1278)
• Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2010 r.Nr 90 poz. 593 ze zm.)
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 79 poz. 669)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIA
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 45 poz. 265)
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 61 poz. 382)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202 poz.1566)
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. Nr 76 poz. 497)
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 77 poz. 509)
• Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. Nr 87 poz. 562)
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. Nr 170 poz. 1144)
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz. U. Nr 87 poz. 563).
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz. U. Nr 41, poz.. 241).
• Rozporządzenia Ministra Obrony narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz. U. Nr 64, poz. 397).
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz. u. Nr 145, poz. 974).
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. Nr 145, poz. 971).