Strona Główna BIP Strona Główna
Szkolenie kursowe żołnierzy rezerwy
 


 

SZKOLENIE KURSOWE ŻOŁNIERZY REZERWY.

KURSY OFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów oficerskich prowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

WARUNKI NABORU NA KURSY OFICERSKIE:

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają nadanie przydziały mobilizacyjne ;
 • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
 • w korpusie osobowym medycznym – dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, jeżeli ochotnicy posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;
 • wiek do 40 lat;
 • niekaralność;
 • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym;
 • na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Obecnie prowadzony jest nabór na kursy oficerskie w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

( funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych -Wrocław

oficerski

dowódca plutonu

20B01

09.01-31.03.2017 r.

oficerski

dowódca plutonu

20B02

09.01-31.03.2017 r.

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie
i  zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu oficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

 

KURSY PODOFICERSKIE

Szkolenie w ramach kursów podoficerskich prowadzi Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

WARUNKI NABORU NA KURSY PODOFICERSKIE:

 • żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie średnie, którzy odbyli czynną służbę wojskową i posiadają nadanie przydziały mobilizacyjne;
 • kryterium kwalifikacji jest posiadana specjalność wojskowa w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie lub kwalifikacje;
 • wiek do 40 lat;
 • niekaralność;
 • złożenie wniosku o powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych trybie ochotniczym.

Obecnie prowadzony jest nabór na kurs podoficerski w następujących specjalnościach wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko
( funkcja)

Nr SW

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych Poznań

podoficerski

dowódca drużyny

20B21

06.03.-19.05.
2017 r
.

Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych  Dęblin.

podoficerski

dowódca drużyny

38A22

04.09.-17.11.
2017 r.

Żołnierzowi za każdy dzień trwania kursu przysługuje uposażenie zasadnicze według posiadanego stopnia wojskowego oraz bezpłatne wyżywienie
i zakwaterowanie. Ponadto żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe przysługuje zwrot kosztów za utracone zarobki.

Przebieg szkolenia żołnierzy rezerwy w ramach kursu podoficerskiego składa się z:

- szkolenia teoretycznego,
- szkolenia praktycznego,
- sprawdzianu ze sprawności fizycznej,
- egzaminu końcowego.

KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jarosławiu prowadzi nabór ochotników – oficerów do odbycia kursów przekwalifikowania oficerów w następujących specjalnościach  wojskowych:

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin trwania kursu
( od-do)

Rodzaj kursu

Stanowisko

( funkcja)

Nr SW

Akademia Sztuki Wojennej  Warszawa

Przekwalifikowa –nia.

oficer

54C02/B02

16.11 - 15.12. 2017 r.

Do ich odbycia kieruje się oficerów rezerwy w stopniach wojskowych: ppor., por., kpt., którzy nie ukończyli 50 lat i którzy złożą wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jarosławiu o ochotnicze powołanie na w/w kurs - wniosek do pobrania poniżej).

[Wniosek pobierz]

 

SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY W KORPUSIE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

WARUNKI NABORU NA KURSY:

Termin kursu 21.08 - 17.11.2017 r.

Wnioski w sprawie ochotniczego powołania na w/w kursy przyjmowane będą do dnia 31.03.2017 r.


Szczegółowych  informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Jarosławiu ul. Głęboka 4, tel. 261165223.