Strona Główna BIP Strona Główna
Studia medyczne 2015
 

Nabór na studia medyczne w 2015r.

W 2014 roku Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu przeprowadzi nabór na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: wydział wojskowo - lekarski, kierunek lekarski, w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
 • niekarana sądownie,
 • posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych,
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo – lekarskiego, kierunek lekarski,
 • posiada co najmniej 18 lat.

Osoby starające się o przyjęcie na w/w kierunek studiów są zobowiązane w terminie do maja 2015 roku:

 1. dokonać rejestracji na stronie internetowej WSOWL we Wrocławiu,
 2. złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr MON, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

 • wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym o przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, w ramach limitu miejsc  Ministra Obrony Narodowej,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), 
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
Podstawą przyjęcia na pierwszy rok w/w studiów jest pozytywne zaliczenie I etapu postępowania rekrutacyjnego w WSOWL we Wrocławiu oraz pozytywna decyzja o przyjęciu na Wydział wojskowo lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do służby kandydackiej w korpusie osobowym medycznym, m.in. terminy składania wniosków i ich wzory oraz zasady postępowania kwalifikacyjnego dostępne są na stronach internetowych:
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

UNIWERSYTET MEDYCZNY

ul. Kościuszki 4
90-419 ŁÓDŹ,
www.umed.lodz.pl